ข้อมูลการจองที่นั่งใช้คอมพิวเตอร์ ห้องที่ให้บริการ
เลือกวันที่มีการจอง :
จองใช้งานวันที่ 2022-09-27
ห้องที่ให้บริการ เปิดจอง ช่วงเช้า ช่วงบ่าย จองทั้งหมด
จำนวน (ที่นั่ง)
1. OCN 1C 15-16 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 61 ที่นั่ง เปิดจอง 30 ที่นั่ง 30 จอง 1 ว่าง 29 จอง 0 ว่าง 30 1