ระบบจองใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เข้าสู่ระบบ

  หมายเหตุ**
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก
  2. ระบบจะแสดงรายการห้องที่ให้เลือก หากมีการจองที่นั่งภายในห้องดังกล่าวเต็มแล้ว จะไม่สามารถจองในวันเวลาดังกล่าวได้
  3. การจองใช้บริการ 1 คนสามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ทั้งช่วงเช้าและบ่ายในวันนั้น ๆ
  4. ขอให้ผู้ใช้บริการนั่งตามจุดที่ไม่มีเครื่องหมายเว้นระยะห่าง
  5. หากผู้ใช้บริการพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการจองที่นั่งหรือในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น ๆ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมฯ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายติดต่อได้ที่ 1505 หรือ 045-353104 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ห้อง 1c 05 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือ inbox ocnfanpage
   ลงทะเบียน ดูข้อมูลการจองตามวันที่มีการจอง