ระบบจองใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เข้าสู่ระบบ

  หมายเหตุ**
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก
  2. ระบบจะแสดงรายการห้องที่ให้เลือก หากมีการจองที่นั่งภายในห้องดังกล่าวเต็มแล้ว จะไม่สามารถจองในวันเวลาดังกล่าวได้
  3. การจองใช้บริการ 1 คนสามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ทั้งช่วงเช้าและบ่ายในวันนั้น ๆ
  4. ขอให้ผู้ใช้บริการนั่งตามจุดที่ไม่มีเครื่องหมายเว้นระยะห่าง

  ขั้นตอนการใช้บริการอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  1. แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากระบบ ocnseat
  2. แสดงข้อมูลการได้รับวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม หรือผลตรวจ ATK หรือผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ
  3. สวมหน้ากากตลอดเวลาการใช้บริการ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดให้บริการภายในอาคารสถานที่ ดังนี้
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น. จำนวนไม่เกิน 30 คน/ห้อง
  • โถงกลาง ชั้น 1 ระหว่างเวลา 08.30-22.00 น. จำนวนไม่เกิน 34 คน
  • ห้อง Smart Learning Zone งดให้บริการชั่วคราว เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และจะทำการเปิดใช้บริการ ในระยะต่อไป

  หมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ และซ่อมบำรุง หรือทาง OCN Fanpage
  ** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของสำนกคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเท่านั้น

   ลงทะเบียน ดูข้อมูลการจองตามวันที่มีการจอง ลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่สำหรับบุคคลภายนอก(ไม่ใช่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ)